SZKOŁA PODSTAWOWA im. BOHATERÓW POWSTANIA STYCZNIOWEGO w IGOŁOMI
logo
GIMNAZJUM im. ŚW. BRATA ALBERTA w IGOŁOMI

obraz

PROJEKT
"ROZBUDOWA BUDYNKU SALI SPORTOWEJ O ZAPLECZE PRZEDSZKOLA Z ROZBUDOWĄ INSTALACJI WEWNĘTRZNYCH: WOD.-KAN., C.O. I ELEKTRYCZNĄ I PRZEBUDOWĄ INSTALACJI WEWNĘTRZNYCH NA ZEWNĄTRZ BUDYNKU: KANALIZACJI SANITARNEJ I KANALIZACJI DESZCZOWEJ NA DZIAŁCE NR 625 W MIEJSCOWOŚCI IGOŁOMIA - GMINA IGOŁOMIA-WAWRZEŃCZYCE"

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Załączniki:

załącznik 1 - FORMULARZ OFERTY

załącznik 2 - PEŁNOMOCNICTWO

załącznik 3 - OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

załącznik 4 - OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

załącznik 5 - PROJEKT UMOWY O ROBOTY BUDOWLANE

załącznik 6 - PISEMNE ZOBOWIĄZANIE INNEGO PODMIOTU

załącznik 7 - INFORMACJA O PODWYKONAWCACH

załącznik 8 - PRZEDMIAR ROBÓT
- ROBOTY BUDOWLANE
- ROBÓTY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
- ROBOTY INSTALACJI SANITARNEJ

załącznik nr 9 - STWOiB
- STWOiB budowlane
- STWOiB inst. sanitarnej
-STWOiB inst. elektrycznej

załącznik nr 10
1) Architektura:
- opis budowlany
- A1
- A2
- A3
- A4
- A5
- A6

2) Instalacja co:
- opis
- rozwinięcie co
- schemat

3) Instalacja elektryczna:
- opis
- E1
- E2
- E3

Instalacja wodno-kanaliozacyjna:
- opis
- WK1
- WK2
- WK3

Inwentaryzacja budowlana:
- I 1
- I 2
- I 3

Konstrukcja:
- opis
- K 1
- K 2
- K 3

załącznik 11 - wykaz wykonanych robót

załącznik 12 - wykaz osób

załącznik 13 - oświadczenie

załącznik 14 - harmonogram rzeczowo-finansowy (wzór)

załącznik 15 - oświadczenie wykonawcy

 

Gminne Centrum Edukacji w Igołomi
(Przedszkole Samorządowe Misia Uszatka, Szkoła Podstawowa z klasmi gimnazjalmymi)