SZKOŁA PODSTAWOWA im. BOHATERÓW POWSTANIA STYCZNIOWEGO w IGOŁOMI
logo
PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE MISIA USZATKA

Witamy na stronie internetowej SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Bohaterów Powstania Styczniowego oraz PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO Misia Uszatka. Szkoły wchodzą w skład zespołu szkół pod nazwą GMINNE CENTRUM EDUKACJI W IGOŁOMI. Na stronie internetowej znajdziecie trochę informacji o historii naszych szkół, ich patronach, najważniejszych wydarzeniach ostatnich lat oraz aktualności z bieżącego roku szkolnego.


OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Zamawiający (Gmina Igołomia – Wawrzeńczyce 32-125 Wawrzeńczyce 57 w imieniu którego działa Gminne Centrum Edukacji w Igołomi Igołomia 252, 32-125 Wawrzeńczyce) zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2019r., poz. 1843) zwanej dalej ustawą „Pzp” zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych, sprzętu multimedialnego i komputerowego, urządzeń wielofunkcyjnych, mebli dla GCE w Igołomi” Nr sprawy: GCE.Ig.271.2.2020,na poszczególne części 1-5 zamówienia wybrano następujące oferty:
Treść ogłoszenia w załączniku. ... więcej

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Zamawiający (Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce – Gminne Centrum Edukacji w Igołomi) zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj., Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) zwanej dalej ustawą „Pzp” zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Usługa żywienia dzieci w przedszkolu samorządowym w Igołomi w roku szkolnym 2020/2021” – Nr sprawy: GCE.Ig.271.3.2020 - wybrano:... więcej

INF. Z OTWARCIA OFERT - ZAKUP POMOCY DYDAKTYCZNYCH

Zamawiający (Gmina Igołomia – Wawrzeńczyce 32-125 Wawrzeńczyce 57 w imieniu którego działa Gminne Centrum Edukacji w Igołomi Igołomia 252, 32-125 Wawrzeńczyce), na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 1843) przekazuje informację z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych, sprzętu multimedialnego i komputerowego, urządzeń wielofunkcyjnych, mebli dla GCE w Igołomi” Nr sprawy: GCE.Ig.271.2.2020 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. ... więcej

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - ŻYWIENIE

Informacja z otwarcia ofert - Usługa żywienia dzieci w przedszkolu samorządowym w Igołomi w roku szkolnym 2020/2021, nr sprawy: GCE.Ig.271.3.2020... więcej

ZAKUP POMOCY DYDAKTYCZNYCH - INFORMACJA NR 2

Dotyczy: Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) zadania pn. „Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych, sprzętu multimedialnego i komputerowego, urządzeń wielofunkcyjnych, mebli dla GCE w Igołomi” Nr sprawy: GCE.Ig.271.2.2020... więcej

ZAKUP POMOCY DYDAKTYCZNYCH - INFORMACJA NR 2

Dotyczy: Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) zadania pn. „Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych, sprzętu multimedialnego i komputerowego, urządzeń wielofunkcyjnych, mebli dla GCE w Igołomi” Nr sprawy: GCE.Ig.271.2.2020... więcej

ZAKUP POMOCY DYDAKTYCZNYCH - INFORMACJA

Zamawiający informuje, że zamieszcza na stronie internetowej: http://www.szpigolomia.com ; http://www.igwa.pl Załącznik Nr 6 i Załącznik Nr 8 do SIWZ GCE.Ig.271.2.2020 o właściwej treści. ... więcej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Przetarg nieograniczony pn. „Usługa żywienia dzieci w przedszkolu samorządowym w Igołomi w roku szkolnym 2020/2021”
Nr sprawy: GCE.Ig.271.3.2020

Opis przedmiotu:
Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie oraz dostawa gotowych trzech posiłków: śniadania, obiadu, podwieczorku (catering) i wody źródlanej niegazowanej dla dzieci przedszkolnych w wieku 3-6 lat uczęszczających do przedszkola w Igołomi. Usługa dotyczy dostawy posiłków (śniadania, obiadu i podwieczorku oraz wody źródlanej dostarczonej w opakowaniu zbiorczym do rozlania przez obsługę przedszkola) średnio dla ok. 69 dzieci. W okresie od dnia 01.09.2020 r. do 30.06.2021 r. oraz od 1.08.2021 r. do 31.08.2021 r. co stanowi 230 dni (ok. 15870 osobodni). Posiłki muszą być wydawane przez 5 dni w tygodniu, z wyłączeniem dni wolnych od zajęć przedszkolnych. Liczba dzieci korzystających z posiłków może ulegać wahaniom w ciągu okresu obowiązywania umowy. Ilość posiłków będzie się zmieniać w zależności od frekwencji dzieci lub zmiany deklaracji rodziców zgłaszających chęć żywienia dzieci. Ilość posiłków nie może być większa niż dla 88 dzieci... więcej

ZAKUP POMOCY DYDAKTYCZNYCH

Ogłoszenie
o zamówieniu pn. „Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych, sprzętu multimedialnego i komputerowego, urządzeń wielofunkcyjnych, mebli dla GCE w Igołomi”
Nr sprawy: GCE.Ig.271.2.2020
przedmiot zamówienia: dostawa
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa pomocy dydaktycznych, sprzętu multimedialnego i komputerowego, urządzeń wielofunkcyjnych, mebli dla Gminnego Centrum Edukacji w Igołomi – dla Szkoły Podstawowej w Igołomi.

Zadanie realizowane w ramach Projektu: Wiedza, komunikacja, rozwój dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10. Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój Kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne z Europejskiego Funduszu Społecznego... więcej

OD DNIA 3 LIPCA 2020 R. DO ODWOŁANIA BOISKA SZKOLNE SĄ DOSTĘPNE DLA UŻYTKOWNIKÓW OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU DO GODZINY 15:00

REGULAMIN REKRUTACJI NAUCZYCIELI

W związku z realizacją projektu "Wiedza, komunikacja, rozwój" planowana jest rekrutacja nauczycieli do prowadzenia zajęć wynikających z założeń projektu.

Regulamin rekrutacji nauczycieli

REALIZACJA PROJEKTU "WIEDZA, KOMUNIKACJA, ROZWÓJ"

Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce rozpoczyna w Gminnym Centrum Edukacji w Igołomi i Gminnym Centrum Edukacji w Wawrzeńczycach realizację projektu pn. „Wiedza, komunikacja, rozwój”.

Projekt realizowany jest od 1 lipca 2020r. do 30 czerwca 2023r. czyli przez trzy lata szkolne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
10 Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje
Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego
Poddziałanie 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne ...więcej

PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
KOMUNIKAT NR 18 - ZAKOŃCZENIE ROKU

1. W roku szkolnym 2019/2020 ze względu na epidemię koronawirusa nie ma oficjalnego zakończenia roku szkolnego.
2. Odbiór świadectw oraz nagród dla wyróżnionych za wyniki w nauce uczniów odbędzie się 26.06.2020 r. wg. poniższego harmonogramu z zachowaniem reżimu sanitarnego...

harmongram odbioru świadectw

KOMUNIKAT NR 17 - BIBLIOTEKA

W dniach od 22 do 26 czerwca 2020 r. ustalony został harmonogram zwrotu podreczników do biblioteki.

harmongram zwrotu podreczników do biblioteki

KOMUNIKAT NR 16 - EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

W dniach od 16 do 18 czerwca 2020 r. odbędą sie egzaminy ósmoklasisty. SZKOŁA NIE ZAPEWNIA DOWOZU, UCZNIOWIE MUSZĄ NA EGZAMIN DOTRZEĆ WE WŁASNYM ZAKRESIE. Egzamin odbywał sie będzie w ścisłym reżimie sanitarnym. Poniżej znajduje się link do procedury obowiązujacej w czasie egzaminów, do której wymogów uczniowie muszą się ściśle dostosować.

procedura

KOMUNIKAT NR 15 - KONSULTACJE -DORADZTWO

Konsultacje z doradztwa zawodowego odbędą sie 15 czerwca 2020 r. Wtedy dopiero zostaje uruchomiany formularz rekrutacyjny na e-omikron. Godziny konsultacji: 8:15, 9:15, 10:15 Przypisania do grup prześle na e-mail uczniów pedagog szkolny lub wychowawca

KOMUNIKAT NR 14 - URUCHOMIENIE KLAS I-III ....

Szanowni Rodzice.
Z dniem 25 maja 2020 r. przywracamy działalność klas I-III w szkole dla osób, które zdecydują się posłać dziecko do szkoły. Decyzję o posłaniu dziecka podejmują rodzice. Dalej będzie prowadzone nauczanie zdalne. Poniżej przedstawiamy procedury i oświadczenie, które rodzic ( opiekun) będzie zoobowiązany podpisać. Jest to związane z tzw. reżimem sanitarnym.
Zgłoszenia telefoniczne dzieci przyjmowane są w godzinach 8:00 - 13:00 Telefon do szkoły: 12 28 73 031

Z dniem 25 maja 2020 r. uruchomione zostają konsultację dla klas 8. Informację oraz zgłoszenia na konsultację przyjmują nauczyciele przedmiotów. Konsultacje dla innych klas zostaną uruchomione od 1.06.2020 r. Z rodzicami i uczniami skonsultują się nauczyciele w celu istalenia terminów konsultacji. Również dla konsultacji ustalone zostały procedury, w załączeniu poniżej.

procedura I-III oświadczenie I-III
procedura konsultacje oświadczenie konsultacje
procedura egzaminy
KOMUNIKAT NR 13 - KONSULTACJE -DORADZTWO

Konsultacje z doradztwa zawodowego odbędą sie 15 czerwca 2020 r. Wtedy dopiero zostaje uruchomiany formularz rekrutacyjny na e-omikron. Godziny konsultacji: 8:15, 9:15, 10:15 Przypisania do grup prześle na e-mail uczniów pedagog szkolny lub wychowawca

KOMUNIKAT NR 12 - URUCHOMIENIE ODDZ. PRZEDSZKOLNEGO

Szanowni Rodzice.
Z dniem 25 maja 2020 r. przywracamy działalność oddziału przedszkolnego w szkole dla osób, które zdecydują się posłać dziecko do szkoły. Decyzję o posłaniu dziecka podejmują rodzice. Dalej będzie prowadzone nauczanie zdalne. Poniżej przedstawiamy procedury i oświadczenie, które rodzic ( opiekun) będzie zoobowiązany podpisać. Jest to związane z tzw. reżimem sanitarnym. Zgłoszenia telefoniczne dzieci przyjmowane są w dniach 18, 19. 05.2020r. (poniedziałek, wtorek) w godzinach 8:00 - 13:00 Telefon do szkoły: 12 28 73 031

procedura oświadczenie
PRACE KLASY III
obraz obraz Wachlarze obraz Kukiełki obraz Ogród majowy
KOMUNIKAT NR 11 - URUCHAMIANIE PRZEDSZKOLI

W Przedszkolu Samorządowym i w oddziale przedszkolnym Szkoły Podstawowej w Igołomi zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze są zawieszone w budynku szkoły do dnia 15.05. 2020 r. ( zdalne nauczanie odbywa się nadal) W tym czasie obiekty śą przystosowywane do ponownego uruchomienia w reżimie sanitarnym narzuconym przez GIS i MEN. Rodzice, którzy są zainteresowani posłaniem swojego dziecka do oddziału lub przedszkola w Igołomi w warunkach szczególnych ze względu na stan epidemii, proszeni o kontakt telefoniczny ze szkołą lub przedszkolem w godzinach od 8:00 do 13:00. Telefon do szkoły: 12 2873031

KOMUNIKAT NR 10 - ZDALNY DZIEŃ PROFILAKTYKI

Od dnia 4.05.2020 r. pedagog szkolny w Szkole w Igołomi udziela zdalnych porad i informacji ( także z doradztwa zawodowego) w godzinach 8:00- 13:00. Dnia 05.05.2020 r. (wtorek) odbędzie się ZDALNY DZIEŃ PROFILAKTYKI. W ten dzień nauczyciele nie będą przesyłać materiałów na zajęcia. Uczniowie od pedagogga otrzymają linki do stron o charakterze profilaktycznym

KOMUNIKAT NR 9 - REKRUTACJA DO ODDZ. PRZEDSZKOLNEGO

Zakończona została rekrutacja do odziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Igołomi. Poniżej lista kandydatów przyjętych do odziału w wyniku rekrutacji. Odział przedszkolny nie dydponuje już wolnymi miejscami.

LISTA KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH

KOMUNIKAT NR 8 - REKRUTACJA DO ODDZ. PRZEDSZKOLNEGO

Dnia 30.03.2020 r. zostaje opublikowana w zakładce REKRUTACJA 2020/2021 lista kandydatów zakwalifikowanych do oddziału przedszkolnego w Igołomi w r.szk. 2020/2021. Tam także znajduje się potwierdzenie woli przyjęcia do oddziału przedszkolnego. Taki jest wymóg prawny i rodzic powinien go złożyć. Należy go wydrukować, wypełnić, podpisać, zrobić skan lub zdjęcie i przesłać na adres : igol252@wp.pl Dopiero wtedy kandydat jest przyjęty do oddziału przedszkolnego. Informacja ta nie dotyczy rodziców, których dzieci uczęszczały do przedszkola w Igołomi. Ich dzieci są do oddziału przyjęte.

POTWIERDZENIE WOLI

KOMUNIKAT NR 7 - PRÓBNY EGZAMIN ONLINE

Dnia 30.03.2020 r. w poniedziałek zostanie przeprowadzony online próbny egzamin ósmoklasisty z języka polskiego. Uczniowie klas ósmych otrzymają na swoją pocztę informację na temat przeprowadzenia egzaminu od uczącego ich nauczyciela. W dniach 31.03 i 1.04. odbędą się egzaminy próbne z matematyki i języka angielskiego. W tym przypadku też skontaktują się z Wami uczący nauczyciele. Poniżej przesyłam Wam instrukcję przeprowadzenia egzaminu w wersji ogólnej ( szczegóły ustalą nauczyciele).
INFORMACJA CKE O PRÓBNYM EGZAMINIE

KOMUNIKAT NR 6 - REKRUTACJA DO ODDZ. PRZEDSZKOLNEGO

Zakończyła się rekrutacja kandydatów do odziału przedszkolego. Wyniki i lista przyjetych zostanie ogłoszona, zgodnie z nowym rozorządzeniem MEN, na stronie internetowej szkoły w zakładce REKRUTACJA 2020/2021. Tam też zostanie umieszczone potwierdzenia woli przyjecia. Należy je wydrukować, wypełnić, podpisać i wysłać na adres e-mail szkoły igol252@wp.pl skan lub zdjęcie

KOMUNIKAT NR 5 - ZDALNE NAUCZANIE

Drodzy Rodzice, Uczniowie, Nauczyciele!!!
Zgodnie z rozporządzeniem MEN od 25.03.2020 organizowane jest w szkole zdalne nauczanie. Podstawową i obowiązkową formą komunikacji z uczniami i rodzicami oraz wymianą plików jest poczta elektroniczna. W poniższym linku oraz w dzienniku elektoniczym w zakładce "szkolny dysk sieciowy" znajduje się PROCEDURA ZDALNEGO NAUCZANIA w Gminnym Centrum Edukacji w Igołomi.

KOMUNIKAT NR 4 - ZDALNE NAUCZANIE

Drodzy Rodzice!
Zgodnie z rozporządzeniem MEN od 25.03.2020 organizowane bedzie zdalne nauczanie. Konieczna jest w tym celu znajomość przez Was loginów i haseł do waszych kont w dzienniku elektronicznym. Dotarły do nas sygnały, że niektórzy rodzice zapomnieli bądź zgubili te te dane. Proszę w takim przypadku o kontakt telefoniczny ze szkołą w poniedziałek (nr. telefonu 12 2873031) i wygenerujemy nowe hasło.
Proszę na bieżąco śledzić komunikaty na stronie internetowej i w dzienniku elektronicznym.

KOMUNIKAT NR 3 -REKRUTACJA

Informujemy, że z dniem 16.03.2020 r. minął termin składania wniosków o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego. Termin składania wniosków dla kandydatów do klasy I (czyli osób zamieszkałych poza obwodem szkoły) mija 3.04.2020. W związku z zamknięciem szkoły skany dokumentów rekrutacyjnych, dostępnych na stronie internetowej szkoły w zakładce "rekrutacja" można przesłać elektronicznie na adres: gceigolomia@wp.pl

KOMUNIKAT EPIDEMIOLOGICZNY NR 2

Szanowni Rodzice i Uczniowie!

Zamknięcie szkoły w terminie 16-25.03.2020 r. z powodu zagrożenia epidemią nie oznacza dla uczniów ferii. W tym czasie uczniowie przebywają w rodzinnych domach. Nauczyciele przesyłają na stronę na bieżąco materiały edukacyjne do samodzielnego wykonania. Materiały znajdują się w zakładce "ogłoszenia/matematyka" lub "ogłoszenia/inne przedmioty" dostępnej na stronie głównej. Dalsze informacje będziemy podawać na bieżąco na stronie internetowej www.szpigolomia.com

KOMUNIKAT EPIDEMIOLOGICZNY

Szanowni Rodzice!

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym decyzją Rządu szkoła wraz z oddziałem przedszkolnym oraz przedszkole są zamknięte od 16 (poniedziałek) do 25 marca 2020r (środa). W dniach 12 i 13 marca 2020 r. w szkole odbywają się jedynie zajęcia opiekuńcze (świetlicowe), natomiast zajęcia edukacyjno - wychowawcze zostają zawieszone. Informacje będziemy podawać na bieżąco na stronie internetowej www.szpigolomia.com

KOMUNIKAT
obraz Zgodnie z zaleceniami MEN dyrekcja szkoły prosi rodziców o nieposyłanie do przedszkola i szkoły dzieci przeziębionych i chorych. obraz
ŚWIĘTO ZUCHA

29 lutego to wyjątkowa data dla najmłodszych członków Związku Harcerstwa Polskiego – tych, którzy dopiero rozpoczynają swoją przygodę w zuchowym świecie,...więcej

KURS PRZEWODNIKÓW-INSTRUKTORÓW HARCERSKICH

Dh Magda i Dh Ula podnoszą swoje harcerskie kompetencje i umiejętności na kursie instruktorskim, który jest realizowany podczas trzech trzydniowych zjazdów w Korzkwi...więcej

NAUKOWIEJ

W dniach 23-24.01.2020. animatorzy Małopolskiego Centrum Nauki Cogiteon w ramach Mobilnego Projektu Edukacyjnego Naukowiej gościli w Gminie Igołomia-Wawrzeńczyce. Przeprowadzone przez nich pokazy naukowe dedykowane dla Uczniów szkół podstawowych...więcej

W DRODZE DO BETLEJEM

Grupa uczniów z klas 0- 6 pod opieką s. Heleny i Ks. Michała Widły, pielgrzymując z radosną nowiną o narodzeniu Chrystusa, odwiedziła w tym roku kilka instytucji i miejsc, w których przedstawiła jasełka...więcej

WIGILIA ZUCHÓW

Szarotki są już razem prawie rok, przez ten czas wiele przeżyliśmy razem. Wigilia zuchowa była dla nas czasem refleksji, wspomnień i momentem gdzie jeszcze bardziej zacieśniła...więcej

JASEŁKA BOŻONARODZENIOWE

Podróż do Jerozolimy – to tytuł jasełek, które rozpoczęły tegoroczny Kiermasz Bożonarodzeniowy w naszej szkole. Spektakl został przygotowany przez s. Helenę i ks. Michała z uczniami kl. 0 – V....więcej

PLASTYCZNY KONKURS MISYJNY

"Ochrzczeni i posłani: Kościół Chrystusa z misją w świecie"
To myśl przewodnia konkursu plastycznego zorganizowanego przez Wydział Duszpasterstwa Misyjnego Kurii Metropolitalnej w Krakowie. Celem konkursu było rozwijanie w uczniach wrażliwości na potrzeby Kościoła misyjnego i budzenie ducha solidarności z dziećmi i młodzieżą w najuboższych krajach świata...więcej

SZKOŁA PAMIĘTA

Nasza szkoła wzięła udział w akcji Ministerstwa Edukacji Narodowej "Szkoła pamięta". Celem tej inicjatywy było zorganizowanie działań upamiętniających ważne postaci oraz wydarzenia. Kulminację tych aktywności zaplanowano na 25 października 2019 r. - ostatni...więcej

ŚLUBOWANIE KLAS PIERWSZYCH
14 października uczniowie klas pierwszych Szkoły Podstawowej im.Bohaterów Powstania Styczniowego złożyli uroczyste ślubowanie. Obiecali dobrze się uczyć, kochać swoją Ojczyznę, szanować innych, być dobrymi kolegami. W obecności...więcej

TERMOAKTYWNI - PROJEKT EDUKACJI EKOLOGICZNEJ

Termoaktywni to projekt edukacji ekologicznej realizowany przez Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Zielonki we współpracy z Akademią Górniczo-Hutniczą, Kołem Naukowym BOZON, Kołem Naukowym Kliwent i Stowarzyszeniem Korona Północnego Krakowa, ...więcej

SYMULACJE WYBORCZE

Dnia 11 października odbyły się w naszej szkole symulacje wyborcze, w ramach ogólnopolskiej akcji "Młodzi głosują". Brała w nich udział młodzież naszej szkoły...więcej

XXV RAJD JURAJSKI

W dniach 04-06.10.2019 zuchy z GZ "Szarotki" wzięły udział w XXV Rajdzie Jurajskim na terenie gminy Zabierzów organizowanym przez szczep "Kolumbowie". Przed rajdem, dh Magda powołała dwa patrole "Gromowici" i "Jutrzenki", które wykonywały zadania rajdowe i pokonywały wytyczoną trasę....więcej

ŚLUBOWANIE W GROMADZIE ZUCHOWEJ "SZAROTKI"

"Obiecuję być dobrym zuchem, zawsze przestrzegać prawa zuchowego", tymi słowami ślubowały zuchy w dniu 27.09.2019r. podczas ogniska, które było jednocześnie podsumowaniem ich działalności w Gromadzie Zuchowej "Szarotki" od stycznia-czerwca 2019. W tym czasie regularnie uczęszczali na zbiórki, zdobywali sprawności, min. "Białego orła"... więcej

Gminne Centrum Edukacji w Igołomi
(Przedszkole Samorządowe Misia Uszatka, Szkoła Podstawowa z klasami gimnazjalmymi)