Regulamin 
Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej  w Igołomi

 1. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły.

 2. Samorząd działa w oparciu o prawa (art. 55 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. - Dz. U. nr 95, poz. 425 z późn. zm.) oraz zasady niniejszego regulaminu, który nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.

 3. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.

 4. Działalność samorządu wspiera i nadzoruje opiekun tj. nauczyciel wybrany przez uczniów.

§ 1

Cele

 1. Celem samorządu jest kształtowanie samodzielnego i świadomego kierowania swoim postępowaniem, kształtowanie postawy odpowiedzialności za swoje czyny, budowanie potrzeb identyfikowania się z celami i zadaniami społeczności szkolnej i uznaniu ich za własne

 2. Realizacja celów winna być połączona z dbałością o kształtowanie i rozwijanie patriotyzmu, dbanie o dobre imię szkoły, o jej honor, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji.

 

§ 2

Zadania samorządu: 

 1. Oganizowanie i zachęcanie całej społeczności uczniowskiej do należytego
  spełniania obowiązków szkolnych.

 2. Przedstawianie dyrektorowi i kierownikowi szkoły, radzie pedagogicznej, radzie rodziców opinii i potrzeb społeczności uczniowskiej.

 3. Współdziałanie z dyrektorem i kierownikiem szkoły, radą pedagogiczną, radą rodziców w zapewnieniu uczniom należytych warunków do nauki i udzielanie pomocy uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji.

 4. Pomoc w organizacji uroczystości szkolnych oraz organizowanie imprez o charakterze rozrywkowym.

 5. Organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom napotykającym trudności w szkole i w środowisku uczniowskim.

 6. Kultywowanie postawy patriotycznej między innymi poprzez opiekę nad miejscami pamięci narodowej.

 

§ 3

Uprawnienia samorządu

Samorząd uczniowski może przedstawić dyrektorowi, kierownikowi, radzie pedagogicznej, radzie rodziców opinie i wnioski we wszystkich sprawach szkoły, które dotyczą realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:

 1. Prawo do zapoznania się z programami nauczania  i stawianymi wymaganiami edukacyjnymi.

 2. Prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu.

 3. Prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji miedzy wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań.

 4. Prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi szkoły w porozumieniu z dyrektorem szkoły.

 5. Prawo do wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.

 6. Prawo uczestnictwa z głosem doradczym w posiedzeniach rady pedagogicznej oraz rady rodziców.

§ 4

Organy samorządu

 1. Organami samorządu są:

 2. -uczniowska rada szkolna (prezydium samorządu uczniowskiego),

  -uczniowska rada klasowa,

 3. Prezydium opracowuje plan pracy samorządu na dany rok.

 4. Prezydium jest wybierane przez ogół uczniów poprzez wybory tajne z pośród delegatów wytypowanych przez uczniów klas od czwartej do szóstej.

 5. Posiedzenia prezydium może organizować zarówno prezydium, jak i opiekun samorządu.

 

§ 5

Zasady i tryb wyborów rady samorządu uczniowskiego

 1. Kadencja organów samorządu trwa jeden rok od momentu wybrania.
 2. Po upływie roku odchodzące prezydium zobowiązane jest rozpisać nowe wybory.
 3. Prezydium składa się z 6 uczniów w tym :przewodniczącego, jego zastępcy i  skarbnika.
 4. Kandydować w wyborach może każdy uczeń  z klasowe czwartej do szóstej uczęszczający do szkoły i nie sprawiający kłopotów wychowawczych.
 5. Kandydaci są wybierani z poszczególnych klas w ilości trzech osób - mogą to być również członkowie rady klasowej.
 6. Członkowie komisji wyborczej i komisji skrutacyjnej wybierani są przez ustępującą radę samorządu uczniowskiego oraz opiekuna samorządu.
 7. Wybory są przeprowadzane w trybie tajnym, a wszyscy uczniowie na kartach do głosowania dokonują wyboru przewodniczącego samorządu uczniowskiego (poprzez zakreślenie nazwiska kandydata).
 8. Uczniowie danej klasy nie mogą głosować swoich przedstawicieli.
 9. Przewodniczącym zostaje kandydat, który otrzymał największą liczbę głosów, zastępcą, sekretarzem i skarbnikiem kolejni wg ilości głosów.
 10. Akcję wyborczą na terenie szkoły przeprowadza ustępująca rada samorządu uczniowskiego i podaje wyniki do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie nowego składu na tablicy ogłoszeń.
 11. Ustępujący samorząd przeprowadza także wśród uczniów klas od czwartej do szóstej wybór opiekuna samorządu spośród wszystkich nauczycieli szkoły.
 12. W przypadku niekompetencji członka rady samorządu uczniowskiego pozostali członkowie wraz z opiekunem mają prawo udzielić upomnienia a w ostateczności odwołać go z pełnionej funkcji.
 13. Niekompetencją jest m.in. niewypełnienie obowiązków i zadań wynikających z pełnienia danej funkcji, działanie niezgodne z regulaminem samorządu, ośmieszanie pełnionej przez siebie funkcji, działanie na szkodę społeczności uczniowskiej, rady samorządu uczniowskiego i innych organów szkolnych, a także zachowanie niegodne ucznia.

§ 6

Zadania poszczególnych organów uczniowskiej rady szkolnej

 1. Uczniowska rada szkolna jest organem wykonawczym samorządu uczniowskiego.
 2. Uczniowska rada szkolna między innymi:
  • przygotowuje projekty dokumentów do uchwalenia przez ogół uczniów szkoły.
  • reprezentuje samorząd wobec dyrektora, kierownika, rady pedagogicznej i rady rodziców,
  • reprezentuje społeczność uczniowską w kontaktach z samorządem uczniowskim innych szkół.
 3. Uczniowska rada klasowa składa się z czterech osób: przewodniczącego klasy, zastępcy przewodniczącego, sekretarza i skarbnika.
 4. Wyboru uczniowskiej rady klasowej dokonuje się w głosowaniu tajnym lub jawnym na godzinie wychowawczej.
 5. Uczniowska rada klasowa jest organem reprezentującym klasę na forum szkoły.

§ 7

Przepisy końcowe

 1. Samorząd uczniowski poprzez różne formy swojego działania zapewnia realizację uprawnień statutowych w społeczności uczniowskiej.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez dyrektora szkoły.
 3. Oryginał regulaminu przechowuje opiekun samorządu uczniowskiego. Regulamin samorządu posiada również:
  • Dyrektor
  • Kierownik szkoły
  • Biblioteka

Gminne Centrum Edukacji w Igołomi
(Przedszkole Samorządowe Misia Uszatka, Szkoła Podstawowa, Gimnazjum)